கிளி

தன்
எதிர்காலம்
என்னவென்று தெரியாமல்
அடுத்தவர்கள்
எதிர்காலத்தைப்பற்றி
சொல்லி கொண்டிருந்தது
கூண்டுக்குள்
அடைப்பட்ட
கிளி!

Be the first to comment on "கிளி"

Leave a comment

Your email address will not be published.


Connect with Facebook

*